Polaganje ispita za javnog izvršitelja

Korisnici usluge: Diplomirani pravnici, sa najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima pravne struke

Nadležna služba: Odeljenje za pravosudne profesije

Način podnošenja zahteva/molbe: Prijava (obrazac) sa pratećom dokumentacijom

Uslovi polaganja/dokumentacija:  

Ispit za javnog izvršitelja može da polaže:

- lice koje je državljanin Republike Srbije,

- koje je poslovno sposobno,

- koje je završilo pravni fakultet (diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine),

- koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke

Uz prijavu, kandidat za polaganje ispita podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

- uverenje o državljanstvu Republike Srbije, 

- diplomu o završenom pravnom fakultetu (diplomske akademske studije -master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine), 

- potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima ipravne struke,

- overenu fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte.

 

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Taksa: 1.040,00 dinara

Naknada: 11800,00 dinara (cena nije ista za svaki ispitni rok)

Rok za odgovor:  donosi se odluka o odobravanju polaganja ispita, pre polaganja pismenog ispita

Kontrola roka: Kontrolu vrši obrađivač zahteva/prijave

Pravni okvir: Pravilnik o ispitu za javnog izvršitelja i Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)