Polaganje javnobeležničkog ispita

Korisnici usluge: Diplomirani pravnici, sa najmanje 2 godine radnog iskustva u sudu, advokaturi ili javnobeležničkoj kancelariji, ili 3 godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima

Nadležna služba: Odeljenje za pravosudne profesije

Način podnošenja zahteva/molbe: Prijava (obrazac) sa pratećom dokumentacijom

Uslovi: Javnobeležnički ispit može da polaže lice koje je završilo pravni fakultet ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine) i koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima

Dokumentacija

 Kandidat za polaganje ispita uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

1) diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji ( diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine), ili nostrifikovanu diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije (diploma pravnog fakulteta stečena na teritoriji SFRJ do 27. aprila 1992. godine proizvodi isto pravno dejstvo kao javna isprava izdata na teritoriji Republike Srbije)

2) potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima, sa tačnim opisom pravnih poslova koje je kandidat obavljao,

3) overenu fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte.

 

Taksa: 280 dinara (za podnošenje prijave), 480 dinara (na odluku po prijavi za ispit)

Naknada: 39000 dinara (kad se uplaćuje prvi put), 25000 dinara (za ponovno polaganje), 17000 (za popravni ispit)

Rok za odgovor: Donosi se Odluka o odobravanju polaganja ispita , pre dana polaganja pismenog ispita

Kontrola roka: Kontroli vrši obrađivač zahteva/prijave

Pravni okvir: Pravilnik o javnobeležničkom ispitu i Zakon o javnom beležništvu

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Izveštaj o pruženim uslugama: 

Ispiti se redovno održavaju svake godine u redovnim ispitnim rokovima, odnosno u martu, maju, oktobru i decembru