Pravosudni ispit

Korisnici usluge: Diplomirani pravnici državljani Republike Srbije, državljani drugih država ukoliko je pripravnički staž obavljen na teritoriji Republike Srbije

Nadležna služba: Odeljenje za pravosudne profesije

Način podnošenja zahteva/prijave: Obrazac zahteva, prilozi (pošta, lična dostava na pisarnici)
Uslovi polaganja:  

Pravosudni ispit može polagati lice koje je diplomiralo na Pravnom fakultetu i koje je posle završenog pravnog fakulteta steklo radno iskustvo na poslovima pravne struke i to:

- dve godine u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi;

- tri godine u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

- četiri godine u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Pravni falultet u Beogradu (polaganje pismenog dela ispita)

Taksa: 330,00 dinara (Republička administrativna taksa)

Naknada: 17.160,00 dinara

Rok za odgovor: Zahtev se podnosi do 15-og u mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit

Kontrola roka: Predsednik ispitnog odbora 

Pravni okvir: Zakon o pravosudnom ispitu, Pravilnik o programu pravosudnog ispita, Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)
Broj pruženih usluga: 50-250 mesečno

Podatke na Portalu eUprave Republike Srbije možete pogledati ovde.