МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и члана 27к став 1.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20)oглашава

ЈАВНИ КОНКУРСЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТАУ УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА