Министарство правде Републике Србије
Услуге

Захтев за рехабилитационо обештећење

Корисници услуга: Грађани

Надлежна службаОдсек за пружање стручне помоћи грађанима 

Начин подношења захтева/молбе: Захтев са додатном документацијом

Услови/образложење

Комисија разматра захтеве који су поднети Министарству по основу рехабилитационог обештећења, секретар комисије води записник који потписују сви чланови комисије, извештај који садржи податке о предметима којима је комисија одлучивала у току месеца и годишњи извештај (извештаје саставља секретар)

Документација:  

Решење о рехабилитацији снабдевено клаузолом правоснажности (оригинал или оверену  копију од стране општине или суда да је копија верна оригиналу), фотокопија личне карте (уколико захтев за рехабилитацију подносе деца, или брачни друг рехабилитованиг лица, подносе извод из матичне књиге рођених односно венчаних)

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: /

Накнада: /

Рок за одговор:  рок за решавање је 90 дана од дана подношења захтева (комисја је дужна да донесе одлуку)

Контрола рока: /

Правни оквир: Закон о рехабилитацији (СГ РС 92 7. децембар 2011.)

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)